ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN BETREFFENDE COMMERCIËLE VERKOOPTRANSACTIES VAN MEYER MUSICAL INSTRUMENTS (‘ALGEMENE LEVERINGS-VOORWAARDEN’)

1. OFFERTE, BEVESTIGING OF OVEREENKOMST

De onderhavige voorwaarden en bepalingen betreffende commerciële verkooptransacties van Meyer Musical Instruments (de “Algemene Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en aanbiedingen van de kant van Meyer Musical Instruments (hierna te noemen MMI), van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door MMI van door de koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten (“Overeenkomsten”) betreffende de verkoop door MMI en de aankoop door de koper van goederen en diensten (“Producten”), tenzij en voorzover met MMI uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Enige voorwaarden en bedingen welke vermeld zijn in enig document of enige documenten dat of die de koper doet uitgaan vóór of na het door MMI doen uitgaan van enig document waarin de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezet worden of naar de Algemene Leveringsvoorwaarden verwezen wordt, worden hierbij uitdrukkelijk door MMI van de hand gewezen en ter zijde geschoven en de betreffende voorwaarden en bedingen zijn in het geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door MMI en zijn op geen enkele wijze bindend voor MMI.

Door MMI uitgebrachte offertes kunnen aanvaard worden binnen de in de offerte door MMI vermelde termijn of, indien er geen termijn vermeld wordt, binnen dertig (30) dagen na de datum van de offerte, doch elke offerte kan door MMI ingetrokken of herroepen worden op elk tijdstip vóór ontvangst door MMI van het bericht van aanvaarding van de betreffende offerte door de koper.

2. PRIJZEN

De in een offerte, bevestiging of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s, zijn gebaseerd op levering af-fabriek (INCOTERMS, meest recente versie) vanaf de productielocatie van MMI of een andere door MMI aan te wijzen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen de koper en MMI, en zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke nu of op enig toekomstig tijdstip volgens de wet van toepassing zijn op de Producten. MMI zal de verkoopprijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien MMI volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de koper zal deze samen met de prijs voldoen.

3. BETALING

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen MMI en de koper, kan MMI de prijs van de geleverde Producten bij de koper in rekening brengen na aflevering van de Producten in overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS. Nettobetaling is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen MMI en de koper. Alle betalingen dienen overgemaakt te worden naar het opgegeven adres van MMI. Indien in termijnen geleverd wordt, kan elke termijn afzonderlijk in rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum voldaan te worden. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling, tenzij MMI met een dergelijke korting schriftelijk ingestemd heeft. Naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die MMI eventueel heeft wordt, voorzover wettelijk toegelaten, op alle achterstallige betalingen rente in rekening gebracht tegen een tarief van achttien procent (18%) per jaar of – indien dit hoger is – tegen de van toepassing zijnde wettelijke rente vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling.

3.2 Alle leveringen van Producten waar MMI mee ingestemd heeft zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid door MMI. Indien naar de mening van MMI de financiële situatie van de koper op enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van Producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan MMI volledige of gedeeltelijke betaling vooraf, dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan MMI overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens MMI in het kader van de Overeenkomst.

3.3 Indien de koper in gebreke is met de betaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in gebreke is, heeft MMI het recht om uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van Producten te weigeren totdat de koper de verschuldigde bedragen voldaan heeft en kan MMI overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens MMI in het kader van de Overeenkomst. Dit recht zal gelden naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

4. LEVERING EN HOEVEELHEDEN

4.1 Producten worden af-fabriek (INCOTERMS, meest recente versie) geleverd zoals aangegeven door MMI, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Door MMI opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering en MMI kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen jegens de koper, indien een levering geschiedt binnen een redelijke tijd vóór of na de opgegeven leveringsdatum. MMI zegt toe om zich er binnen commercieel redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde leveringsdata na te komen, op voorwaarde dat de koper alle benodigde order- en leveringsgegevens verschaft binnen een redelijke termijn vóór de betreffende leveringsdatum.

4.2 De koper dient MMI er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet heeft plaatsgevonden en dient MMI een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien MMI niet levert binnen deze termijn van dertig (30) dagen, heeft de koper als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 De eigendom van de Producten gaat op de koper over bij volledige betaling van de ervoor verschuldigde koopprijs. Het met de Producten verbonden risico van verlies gaat op de koper over bij aflevering ervan door MMI in overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS.

4.4 Indien de koper bestelde Producten niet in ontvangst neemt, kan MMI de Producten op kosten van de koper in consignatie leveren.

4.5 Indien de productie van MMI door enige oorzaak beperkt is, heeft MMI het recht om de beschikbare productie en Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand en dit kan ertoe leiden, afhankelijk van de gegeven situatie, dat er aan de koper minder Producten verkocht en geleverd worden dan is vastgelegd in de Overeenkomst.

5. OVERMACHT

MMI is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een Overeenkomst indien:
i) het verzuim of de vertraging te wijten is aan onderbrekingen in het productieproces dat de Producten oplevert; of
(ii) het verzuim of de vertraging te wijten is aan Overmacht zoals gedefinieerd in het navolgende of in de wet.

Indien zich een verzuim of vertraging voordoet zoals in het bovenstaande bedoeld, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de Overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt, waarbij er evenwel voor MMI geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Met de term “Overmacht” wordt bedoeld omstandigheden of gebeurtenissen – al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst – welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van MMI en als gevolg waarvan niet redelijkerwijze vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden.

Deze definitie strekt zich tevens uit tot Overmacht en/of verzuim bij een van de leveranciers van MMI. Indien de situatie van Overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door MMI verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden), heeft MMI het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat.

6. RECHTEN VERBONDEN MET SOFTWARE, DOCUMENTATIE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Met inachtneming van de verdere hierbij opgenomen bepalingen geldt dat met de verkoop door MMI aan de koper van een Product aan de koper een niet-exclusieve en niet-overdraagbare beperkte licentie verleend wordt op grond van de relevante intellectuele eigendomsrechten van MMI en/of de met haar verbonden ondernemingen (“IER van MMI”) in het licentiegebied en het recht geeft om door MMI aan de koper verkochte Producten te gebruiken en wederverkopen.

Voor zover software en/of documentatie ingebed is in of geleverd wordt met een Product, brengt de verkoop van een dergelijk Product niet met zich mee de overdracht aan de koper van de met de betreffende software en/of documentatie verbonden eigendom(srechten), doch houdt uitsluitend in, met inachtneming van de verdere hierbij opgenomen bepalingen, dat de koper een niet exclusieve en niet-overdraagbare licentie verkrijgt op grond van IER van MMI en het recht geeft om de betreffende software en/of documentatie te gebruiken in samenhang met en zoals ingebed in of geleverd met de Producten zoals door MMI geleverd in het licentiegebied.

Het volgende is voor de koper verboden: (a) modificeren, aanpassen, wijzigen of omzetten van – of het creëren van afgeleide producten op basis van – software die ingebed is in of verschaft wordt door MMI in samenhang met Producten; (b) de genoemde software cederen, sublicentiëren, verhuren, uitlenen, overdragen, onthullen of op andere wijze ter beschikking stellen; (c) de genoemde software samenvoegen met of opnemen in enige andere software; of (d) de genoemde software omgekeerd assembleren, decompileren, disassembleren of op andere wijze pogen om de broncode ervan af te leiden, zonder schriftelijke toestemming van MMI, tenzij dit uit hoofde van de van toepassing zijnde wetgeving uitdrukkelijk toegestaan is. De koper dient zorg te dragen voor reproductie zonder enige wijzigingen of aanpassingen aan te brengen van eventuele aanduidingen van eigendomsrechten van MMI en/of de met haar verbonden ondernemingen of haar externe leveranciers op of in door MMI verschafte software of documentatie. De licentievoorwaarden van derden kunnen van toepassing zijn.

7. BEPERKTE GARANTIE; AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 MMI garandeert dat bij normaal gebruik in overeenstemming met de bijbehorende gebruikershandleiding de Producten (met uitsluiting van eventuele software die niet in een Product is ingebed door MMI) op het tijdstip van levering aan de koper en gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de leveringsdatum (of een andere periode die de partijen eventueel schriftelijk overeengekomen zijn) vrij zullen zijn van gebreken voor wat betreft materialen en vervaardiging en in wezenlijke mate zullen beantwoorden aan de specificaties van MMI voor het betreffende Product of, indien van toepassing, andere specificaties waarmee MMI schriftelijk ingestemd heeft. De enige en uitsluitende verplichting van MMI en het enige en uitsluitende recht van de koper in verband met uit de onderhavige garantie voortvloeiende aanspraken is beperkt, naar keuze van MMI, ofwel tot vervanging of reparatie van een gebrekkig of niet aan de specificaties beantwoordend Product, ofwel tot vergoeding van de aankoopprijs van het Product. MMI zal een redelijke termijn gegund worden voor reparatie, vervanging of toekenning van een vergoeding. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige Producten worden eigendom van MMI zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor toegekend is.

7.2 Producten kunnen door de koper in het kader van de garantie alleen geretourneerd worden naar de aangewezen locatie van MMI met inachtneming van de alsdan geldende richtlijnen van MMI voor het retourneren van goederen. Indien een aanspraak uit hoofde van de garantie terecht is, zal MMI de transportkosten voor haar rekening nemen. Indien vastgesteld wordt dat geretourneerde Producten niet gebrekkig zijn en wel aan de specificaties beantwoorden, dient de koper de prijs van deze Producten te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport, testen en behandeling.

7.3 Niettegenstaande het bovenstaande heeft MMI geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het beweerde gebrek of niet beantwoorden aan de specificaties toe te schrijven is aan testen onder bijzondere gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de gebruikershandleiding, onvoldoende zorg, ondeugdelijke installering of een ongeval, dan wel aan ondeugdelijke reparatie, aanpassingen of wijzigingen of opslag of verkeerd transport, of verkeerde behandeling van het Product.

7.4 De expliciete garantie zoals uiteengezet in het bovenstaande geldt rechtstreeks voor de koper en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, of afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door MMI van de hand gewezen.

7.5 Met inachtneming van de in art. 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid van MMI in verband met gebrekkige of niet aan de specificaties beantwoordende Producten.

8. VRIJWARING BETREFFENDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 MMI zal voor eigen rekening: (i) de verdediging voeren indien door een derde een gerechtelijke procedure aangespannen wordt tegen de koper, voorzover er bij deze procedure sprake is van een vordering welke erop berust dat met enig door MMI in het kader van een Overeenkomst geleverd Product rechtstreeks inbreuk gemaakt zou worden op het octrooi, auteursrecht, handelsmerk of bedrijfsgeheim van de eisende partij; en (ii) de koper vrijwaren tegen betaling van schadevergoeding en kosten die opgelegd wordt in de definitieve uitspraak in een dergelijke procedure voor zover deze veroordeling rechtstreeks en uitsluitend toe te rekenen is aan de betreffende inbreuk.

8.2 MMI heeft uit hoofde van art. 8 (a) geen enkele verplichting of aansprakelijkheid jegens de koper indien (1) MMI niet: (i) onverwijld schriftelijk op de hoogte gebracht wordt van een vordering zoals in dit verband bedoeld; (ii) het uitsluitende recht krijgt om het onderzoek, de voorbereiding, de verdediging en de afhandeling in het kader van een dergelijke vordering in handen te nemen en te regelen, met inbegrip van de keuze van raadslieden; en (iii) binnen de grenzen van redelijkheid volledige ondersteuning en medewerking krijgt van de kant van de koper in het kader van het onderzoek, de voorbereiding, de verdediging en de afhandeling als voornoemd; of indien (2) de vordering aanhangig gemaakt wordt na verstrijking van een periode van drie (3) jaar na de datum van levering van het Product.

8.3 Indien ter zake van een Product een vordering wegens inbreuk aanhangig gemaakt is als bedoeld in het voorgaande art. 8 (a), of indien naar de mening van MMI het te verwachten is dat zich dit zal voordoen, heeft MMI het recht, zonder verplichting en geheel naar eigen keuze, om: (i) voor de koper het recht te verwerven om door te gaan met het gebruik en de verkoop van het Product; (ii) te zorgen voor vervanging van het Product, of (iii) het Product op een zodanige wijze aan te passen dat met het Product in zijn nieuwe vorm geen inbreuk meer gemaakt wordt; of (iv) een Overeenkomst te beëindigen voor zover deze betrekking heeft op het betreffende Product.

8.4 Met inachtneming van de in art. 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid en verplichting van MMI jegens de koper en het enige is waarop de koper zich kan beroepen met betrekking tot enige feitelijke of beweerde inbreuk op enige intellectuele eigendomsrechten of enige andere eigendomsrechten van welke aard dan ook.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 MMI is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gederfde besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill, schadevergoedingen van indirecte, bijkomende of bijzondere aard, dan wel schadevergoedingen opgelegd bij wijze van straf of in verband met volgschade voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, of de verkoop van enige producten of diensten door MMI of het gebruik daarvan, ongeacht of deze schadevergoedingen gebaseerd zijn op onrechtmatige daad, waarborg, contractuele relatie of enige andere juridische grondslag, en zelfs indien MMI op de hoogte gebracht is of zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijk schade(vergoedingen). De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van MMI jegens de koper in het kader van enige overeenkomst is beperkt tot een bedrag ter hoogte van tien procent (10%) van het bedrag dat gemoeid is met de betreffende Overeenkomst.

9.2 Een eventuele vordering van de koper tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl een eventueel rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één (1) jaar na de datum van de vordering. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig.

9.3 De in art. 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette beperkingen en uitsluitingen zijn alleen van toepassing voor zover dit bij wet toegestaan is.

10. VERTROUWELIJKHEID

De koper erkent dat alle technische, commerciële en financiële gegevens die door MMI en/of de met haar verbonden ondernemingen aan de koper onthuld worden deel uitmaken van de vertrouwelijke informatie van MMI en/of de met haar verbonden ondernemingen. Het is voor de Koper verboden om enige van deze vertrouwelijke informatie aan derden te onthullen of aan te wenden voor enig ander doel dan waarover partijen tot overeenstemming zijn gekomen, binnen het kader van de in het onderhavige document beoogde verkooptransactie.

11. EXPORT-/IMPORTREGULERING

Indien voor de levering van Producten in het kader van de Overeenkomst een export- of importvergunning verleend dient te worden door een regering en/of enige regeringsinstantie uit hoofde van enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving, of de levering anderszins beperkt of verboden is vanwege wet- of regelgeving betreffende export- of importregulering, kan MMI overgaan tot opschorting van haar verplichtingen en de rechten van de koper met betrekking tot de betreffende levering tot de vereiste vergunning verleend wordt, dan wel voor de duur van de betreffende beperking en/of het betreffende verbod en kan MMI de Overeenkomst zelfs beëindigen zonder daardoor tot enige verplichting jegens de koper gehouden te worden.

Verder dient MMI, indien een verklaring omtrent eindgebruiker (end-user statement) vereist is, de koper daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en dient de koper dit document aan MMI te doen toekomen op eerste verzoek daartoe van MMI; indien een importvergunning vereist is, dient de koper MMI daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en dient de koper dit document aan MMI te doen toekomen zodra het beschikbaar is.

Door de offerte van MMI te aanvaarden, door het aangaan van enige Overeenkomst en/of door het in ontvangst nemen van enige Producten, stemt de koper ermee in dat hij zich dient te onthouden van enige wijze van gebruikmaking van de Producten en/of erop betrekking hebbende documentatie indien hij daardoor enige wet- en regelgeving betreffende export- of importregulering zou overtreden.

12. OVERDRACHT EN VERREKENING

Het is de koper niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen in het kader van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MMI. De koper is niet gerechtigd om enige betalingen in te houden of te verlagen of om bestaande en toekomstige vorderingen te verrekenen met enige betalingen die verschuldigd zijn voor Producten welke verkocht zijn in het kader van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst die de koper eventueel heeft met MMI of met een van de met haar verbonden ondernemingen. Koper zegt toe om verschuldigde betalingen te voldoen zonder rekening te houden met enige geclaimde verrekening waar door de koper of namens hem aanspraak op wordt gemaakt.

13. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING; BEVOEGDE RECHTBANK

Alle offertes, bevestigingen en Overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Belgisch recht. De koper en MMI dienen in eerste instantie te trachten om via overleg en onderhandeling met elkaar in goed vertrouwen en in een sfeer van gezamenlijke samenwerking elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit of verband houdt met enige Overeenkomst. Alle geschillen welke niet in der minne beslecht kunnen worden dienen onderworpen te worden aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Brussel (België), met dien verstande dat MMI te allen tijde ertoe gerechtigd is om gerechtelijke stappen te nemen of een procedure aan te spannen tegen de koper via enige andere bevoegde rechtbank. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op enige offerte, bevestiging of Overeenkomst. Niets van hetgeen vervat is in dit Artikel 13 mag geduid of geïnterpreteerd worden als een beperking van het recht van hetzij MMI, hetzij de koper om krachtens de toepasselijke wetgeving een gerechtelijke uitspraak of een andere gerechtelijke maatregel te verkrijgen of om stappen te ondernemen ter waarborging van de mogelijkheid om verhaal te zoeken op de andere partij.

14. INBREUK EN BEËINDIGING

Onverlet latende enige rechten en rechtsmiddelen welke MMI eventueel heeft of ten dienste staan van MMI uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, kan MMI door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper de Overeenkomst of enig onderdeel ervan met onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook indien:

14.1 enige bepaling van de Overeenkomst door de koper geschonden of niet gerespecteerd wordt;

14.2 enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van de koper op gang gebracht wordt – ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door de koper geïnitieerd wordt – de koper onder een beheerder of bewindvoerder geplaatst wordt of ten behoeve van crediteuren van de koper een overdracht plaatsvindt.

Zodra zich een van de hierboven genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de koper in het kader van de Overeenkomst te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

In geval van annulering, beëindiging of nietig worden van een Overeenkomst zullen de voorwaarden en bepalingen die bedoeld zijn om in stand te blijven na annulering, beëindiging of nietig worden van de betreffende Overeenkomst ook daadwerkelijk in stand blijven.

15. OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Indien als gevolg van de bevinding van een bevoegde rechtbank of als gevolg van enige toekomstige handeling van een wetgevend of bestuurlijk orgaan één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen. Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

15.2 Indien een der partijen nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van de Overeenkomst, of pas na verloop van tijd ervan gebruik maakt, mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel en evenmin kan enige enkele instantie van gebruikmaking, dan wel gedeeltelijke gebruikmaking van een dergelijk recht of rechtsmiddel leiden tot uitsluiting van enige verdere of toekomstige gebruikmaking ervan of tot uitsluiting van gebruikmaking van enig ander recht of rechtsmiddel uit hoofde van de Overeenkomst of enig ermee verband houdend document of de wet.

November 2012


Read also: Terms of Service